Legislatie Solutii Constructive

Autorizația de construire: în ce cazuri este necesară și care sunt actele necesare obținerii ei

Dacă vrei să construiești, să repari o construcție sau pur și simplu să o consolidezi, atunci vei avea nevoie cu siguranță de o autorizație de construire. Conform Legii nr. 50/1991, pentru a obține o autorizație de construire, primul pas este să strângi într-un dosar toată documentația necesară care cuprinde avize și acorduri, pe care apoi să îl depui la autoritatea administrației publice.

Acte necesare emiterii autorizației de construire

1. Certificatul de urbanism;

2. Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

3. Documentația tehnică – D.T;

4. Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acesteia;

5. Dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism și a autorizației de construire.

Dacă documentația ta este incompletă, atunci vei fi notificat în termen de cinci zile de la data depunerii ei.

În ce cazuri este necesară autorizația de construire

1. Lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;

 2. Lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite potrivit legii;

 3. Lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căi de comunicaţie, inclusiv lucrări de artă, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări de instalaţii de infrastructură, noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;

 4. Împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

 5. Lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecţiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări de suprafaţă sau subterane;

 6. Lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;

 7. Organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;

 8. Lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;

9. Cimitire – noi şi extinderi.

Cine emite autorizația de construire

Autorizația de construire se poate emite de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti.

În cât timp se emite autorizația de construire

De la data înregistrării cererii, autorizația va fi emisă în cel mult 30 de zile. Dacă nu începi sau nu finalizezi lucrările în termenele stabilite, atunci vei pierde autorizația și va fi nevoie să depui un nou dosar pentru a obține o nouă autorizație de construire.

Sursa: Legea nr. 50/1991

Related posts

Proiect de casă medie: suprafața construită 175.19 mp

Adina Meyers

Proiect de casa: locuinta unifamiliala cu accente frantuzesti

Adina Meyers

Un acoperiș perfect funcțional și estetic

Adina Meyers